Kto sme

Klub abstinujúcich priateľov v Prievidzi (KAPP) ako dobrovoľné svojpomocné občianske združenie je  nezisková, nepolitická a nezávislá organizácia, sledujúca všeobecno-prospešné ciele v rámci zdravého spôsobu života, zdravého životného štýlu a života v striedmosti a v abstinencii od akejkoľvek drogy, systematicky a všestranne podporujúca doliečovanie osôb odliečených zo závislosti na drogách rôzneho druhu a naplňujúca špecifické úlohy v oblasti sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva.

   Základným poslaním združenia je aktívne presadzovať zásadu života bez drog, propagovať alternatívne spôsoby zdravého štýlu života, popularizovať myšlienky svojpomoci pri doliečovaní v oblasti závislostí na alkohole, drogách, hracích automatoch a iných omamných a psychotropných látkach alebo prostriedkoch; poskytovať sociálne poradenstvo a vykonávať sociálnu prevenciu v rámci drogových závislostí a účinne napomáhať pri uplatňovaní progresívnych foriem využitia voľného času moderným človekom dneška, s hlavným zreteľom na striedmy život a abstinenciu od všetkých druhov drog.

   KAPP vznikol dňa 13.1.2000 na základe rozhodnutia jeho zakladajúcich členov. Ako občianske združenie plynule funguje až dodnes. Dnes má KAPP registrovaných cca 45 členov vrátane sympatizantov.

   Primárnym cieľom združenia je realizovať konkrétne opatrenia na plnohodnotné zapojenie odliečených, drogovo závislých osôb do reálneho života a pritom dôsledne uskutočňovať všetky formy ich sústavného a dlhodobého doliečovania s dôrazom na žiadúcu zmenu ich psychosomatického stavu, spôsobu života a na ich zmysluplné integrovanie sa do života a pravidelného pracovného procesu. 

Ďalšie ciele:

- uspokojovať oprávnené záujmy a reálne potreby svojich členov

- sprostredkúvať a poskytovať im aj ich rodinným príslušníkom rôzne poradenské služby a informácie

- organizovať účinnú laickú preventívnu a terapeutickú pomoc v rámci komplexného doliečovacieho procesu

- spolupracovať so štátnymi orgánmi, školami, výchovnými, zdravotníckymi a sociálnymi inštitúciami, médiami a zainteresovanými subjektmi v rámci problematiky závislostí.