Odborný seminár vo Chvojnici

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska (ASKAS) v súlade so závermi XVII.kongresu konaného v Hlbokom – Bojniciach a na základe Plánu práce na r. 2013 zorganizovala  v dňoch 13. – 14. 04. 2013 „ODBORNÝ SEMINÁR“,  ktorý bol  predovšetkým určený pre predsedov klubov abstinujúcich a ich manažérov, ktorí sú členmi ASKAS. Cieľom bolo ujasniť si koncepciu vedenia a riadenia klubov, ich obsahovú náplň a organizáciu samotného klubu.  Seminár sa konal v priestoroch horského hotela Magura vo Chvojnici.  Za KAPP sa seminára zúčastnilo 7 členov. Jednotlivé bloky viedli odborníci z oblasti drogovej závislosti.

 PhDr. Jana Žemličková, PhD. zo Sanatória AT v Bratislave poskytla formou odborných informácií spojených so skupinovou  diskusiou niektoré veľmi dôležité pohľady  v oblasti práce so závislými i problematiky klubovej činnosti.

Dôležité informácie v problematike drogovej závislosti u mladých ľudí podložené štatistickými údajmi poskytla účastníkom PhDr. Eva Czuczorová z MPSVR SR.

Ozajstná   diskusia sa rozprúdila pri vystúpení PhDr. Heleny Zubákovej, PhD.,  riaditeľky resocializačného zariadenia COR centrum v Krupine. Pani riaditeľka podala informácie o potrebe a podmienkach akreditácie pri výkone poradenstva v oblasti drogových závislostí. Mnohé kluby majú aktivity vo forme poradenstva či  rozličných  besied  na školách a rôznych inštitúciách, pričom  ani nevedia,  že takáto činnosť vyžaduje zastrešenie  odborného garanta pod akreditovanou organizáciou. Pani doktorka je naozaj odborníčkou v oblasti drogových závislostí, na tomto poli pracuje už dlhé roky a vždy má čo povedať svojim poslucháčom. Ako sa sama vyjadrila, poznatky a skúsenosti čerpá práve od závislých a vždy na takýchto podujatiach sa priučí niečomu novému. Svoju prácu stručne charakterizovala tým, že je „závislá od závislých“. Hovorila o praktických skúsenostiach v liečbe so závislými, o doliečovaní a snažila sa reagovať na každé podnetné vystúpenia, poznámky, či návrhy zainteresovaných.  

     Klubový večer v sobotu viedol Marián Daubner. V kruhovej diskusii sa prítomní mali možnosť vyjadriť k téme "Aké nedostatky vidím v činnosti môjho klubu a čo by som chcel zmeniť ". I v tejto diskusii sa otvorene hovorilo o niektorých pálčivých problémoch o tom, čo by sme chceli zlepšiť v činnosti našich klubov (napr. disciplína, dochádzka, fluktuácia, získavanie a väčšia zainteresovanosť mladých abstinentov....) a ďalšie problémy, ktoré sa vyskytujú v klubovej činnosti.

     A aby sa len nepracovalo, večer sme si mohli zatancovať pri reprodukovanej hudbe, porozprávať vtipy či podebatovať o rôznych klubových, ale aj súkromných starostiach i radostiach.

   V nedeľu medzi nás zavítal PhDr. Andrej Benkovič z Bojnickej psychiatrie a v zaujímavej prednáške spojenej s diskusiou ozrejmil účastníkom seminára niektoré zložité otázky z  problematiky   doliečovacieho  procesu .

Prostredie bolo príjemné, seminár mal vysokú úroveň a tí, ktorí boli na tomto podujatí prvýkrát, sa vracajú domov obohatení o skúsenosti, ktoré môžu načerpať naozaj len v rámci celoživotného procesu doliečovania a práve na takýchto podujatiach.  Veď mnohé rady, skúsenosti a podnety, ktoré tu zazneli, treba rozvinúť v rámci vlastnej klubovej činnosti a posunúť ich aj ostatným abstinentom, lebo nie všetci majú možnosť sa na takejto akcii zúčastniť.

Veľká vďaka patrí prezidentovi ASKAS Jankovi Dudákovi a Mariánovi Daubnerovi, ktorí majú najväčšiu zásluhu na zorganizovaní a vydarenom priebehu tohto podujatia.

Fotografie z tohto podujatia môžte pozrieť v menu "Fotogaléria"

(vj)