Kto je ASKAS a kto KAPP

 

Kto je ASKAS a kto je KAPP ?

Vážení priatelia, mnohí ľudia z laickej verejnosti a tiež z radov pacientov, ktorí chodia medzi nás a my chodíme medzi nich, nemajú úplne jasno, kto je ASKAS a kto je KAPP. Preto Vám prinášame krátke oboznámenie o oboch týchto občianskych združeniach.

 

     Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska /ASKAS/ je občianske združene podľa zákona č. 83/1990 Zb., ktoré vzniklo 19.5.1994. Je dobrovoľným a otvoreným spoločenstvom jednotlivcov a skupín /klubov/, ktorých hlavným a trvalým cieľom je vzájomne a všestranne si pomáhať pri efektívnom naplňovaní svojho rozhodnutia trvalo a dôsledne abstinovať.

ASKAS vystupuje ako mimovládna, nezávislá, nepolitická, nezisková organizácia, sledujúca všeobecne prospešné ciele, predovšetkým v oblasti života v abstinencii a striedmosti od alkoholu a iných drog, permanentného doliečovania drogovo závislých osôb, zdravého spôsobu života, moderného a zdravého životného štýlu.

Poslaním ASKAS – u je koordinácia spoločenského postupu jeho členov pri zabezpečovaní ich permanentného doliečovacieho procesu a pri naplňovaní ich vlastného programu činnosti, sústreďujúceho sa na všestrannú systematickú pomoc osobám abstinujúcim od akejkoľvek drogy s dôrazom na zmenu ich sociálneho postavenia, dosiahnutie vyššej kvality ich života a plnohodnotného zapojenia do rodinného, pracovného a spoločenského života.

Členom ASKAS – u je v súčasnosti cca 43 klubov abstinujúcich a členom sa môže stať každá mimovládna nezisková organizácia, každá svojpomocná skupina abstinujúcich osôb.

Sídlo ASKAS-u je v Trečíne.

     K členom ASKAS-U  patrí aj Klub abstinujúcich priateľov v Prievidzi  (KAPP).

     Klub abstinujúcich priateľov v Prievidzi ako dobrovoľné svojpomocné občianske združenie je nezisková, nepolitická a nezávislá organizácia, sledujúca všeobecno-prospešné ciele v rámci zdravého spôsobu života, zdravého životného štýlu a života v striedmosti a v abstinencii od akejkoľvek drogy, systematicky a všestranne podporujúca doliečovanie osôb odliečených zo závislosti na drogách rôzneho druhu a naplňujúca špecifické úlohy v oblasti sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva.

KAPP vznikol dňa 13.1.2000 na základe rozhodnutia jeho zakladajúcich členov. Ako občianske združenie plynule funguje až dodnes. Dnes má KAPP registrovaných cca 60 členov vrátane sympatizantov.

Primárnym cieľom združenia je realizovať konkrétne opatrenia na plnohodnotné zapojenie odliečených, drogovo závislých osôb do reálneho života a pritom dôsledne uskutočňovať všetky formy ich sústavného a dlhodobého doliečovania s dôrazom na žiadúcu zmenu ich psychosomatického stavu, spôsobu života a na ich zmysluplné integrovanie sa do života a pravidelného pracovného procesu.