Kto je ASKAS a kto KAPP

 

Kto je ASKAS a kto je KAPP ?

Vážení priatelia,

mnohí ľudia z laickej verejnosti a tiež z radov pacientov, ktorí chodia medzi nás a my chodíme medzi nich, nemajú úplne jasno, kto je ASKAS a kto je KAPP. Preto Vám prinášame krátke oboznámenie o oboch týchto občianskych združeniach.

 

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska (ASKAS) je občianske združene podľa zákona č. 83/1990 Zb., ktoré vzniklo 19.5.1994. Je dobrovoľným a otvoreným spoločenstvom jednotlivcov a skupín (klubov), ktorých hlavným a trvalým cieľom je vzájomne a všestranne si pomáhať pri efektívnom naplňovaní svojho rozhodnutia trvalo a dôsledne abstinovať.

ASKAS vystupuje ako mimovládna, nezávislá, nepolitická, nezisková organizácia, sledujúca všeobecne prospešné ciele, predovšetkým v oblasti života v abstinencii a striedmosti od alkoholu a iných drog, permanentného doliečovania drogovo závislých osôb, zdravého spôsobu života, moderného a zdravého životného štýlu.

Poslaním ASKAS–u je koordinácia spoločenského postupu jeho členov pri zabezpečovaní ich permanentného doliečovacieho procesu a pri naplňovaní ich vlastného programu činnosti, sústreďujúceho sa na všestrannú systematickú pomoc osobám abstinujúcim od akejkoľvek drogy s dôrazom na zmenu ich sociálneho postavenia, dosiahnutie vyššej kvality ich života a plnohodnotného zapojenia do rodinného, pracovného a spoločenského života.

Členom ASKAS – u je v súčasnosti cca 48 klubov abstinujúcich a členom sa môže stať každá mimovládna nezisková organizácia, každá svojpomocná skupina abstinujúcich osôb.

K členom ASKAS-U  patrí aj Klub abstinujúcich priateľov v Prievidzi  (KAPP).

Klub abstinujúcich priateľov v Prievidzi je dobrovoľné svojpomocné občianske združenie a jeho poslanie a činnosť je popísaná v záložke "Klubový život" v časti Kto sme.