KAPP - stanovy

Toto nové znenie stanov KAPP bolo prerokované a schválené na mimoriadnej výročnej schôdzi KAPP , ktorá sa konala dňa 26.2.2015

a schválené Ministerstvom vnútra SR dňa 3.4.2015.


STANOVY KaPP.doc (52 kB)