Výročná členská schôdza KAPP 22.2.2018

     Dňa 22.2.2018 sa uskutočnila výročná členská schôdza KAPP, ktorej hlavným bodom bola voľba nového predsedu a orgánov KAPP.  Dôvodom bolo vzdanie sa niektorých členov výboru svojej funkcie z objektívnych dôvodov.

     Ďalej sa časť členov KAPP vyjadrilo, že členstvo v KAPP nespĺňa ich predstavy a prestali mať záujem byť naďalej členmi nášho klubu. Niektorí z nich sa podieľali na založení nového klubu Fénix v Handlovej a spolu s ostatnými sa stali členmi tohto novovzniknutého klubu, čo KAPP plne akceptoval.

     Do funkcie predsedu klubu bol jednomyseľne zvolený Erich KADNÁR, taktiež jednomyseľne boli zvolení ostatní členovia výboru a revízor.

     Zloženie orgánov klubu po voľbách 22.2.2018:

       Erich KADNÁR                         predseda

       Jan DUDÁK                               podpredseda
       Ľudovít PAPRANEC                  hospodár
       Ing. Vladimír JANČICH             člen
       Ondrej VINCENC                      člen
       Ružena GÜRTLEROVÁ            člen   
       Danka HABRMANOVÁ             člen
     
      Jana PISÁROVÁ                        revízor