Výbor KAPP

 
Na výročnej členskej schôdzi  Klubu abstinujúcich priateľov v Prievidzi  (KAPP) dňa  20.02.2020  boli do výboru zvolení:
 
Ing. Vladimír JANČICH                   predseda
       Erich KADNÁR                          podpredseda
       Ján DUDÁK                               podpredseda
       Ľudovít PAPRANEC                  hospodár
       Ružena GÜRTLEROVÁ            člen   
       Danka HABRMANOVÁ             člen
       Ivan HRUŠECKÝ                      člen
       Peter KLOPČEK                       člen 
 
     Jana PISÁROVÁ                        revízor
 
 
Výbor KAPP riadi činnosť klubu a zasadá 1- krát mesačne, resp. podľa potreby