2 % z daní

Tlačivo:
 
" Potvrdenie o zaplatení dane" , resp.
" Vyhlásenie o poukázaní 2% dane z príjmu "
 
  je na túto stránku pridané aktuálne v dostatočnom časovom predstihu za prísušné zdaňovacie obdobie.