Hodnotiaca schôdza KAPP za rok 2016 - február 2017

     Dňa 16. februára 2017 sa uskutočnila hodnotiaca schôdza členov  KAPP za uplynulý rok 2016. Schôdze sa zúčastnilo  34 členov. V správe o činnosti, ktorú predniesol predseda KAPP Janko Dudák boli  zhodnotené všetky aktivity KAPP za rok 2016. Či už to boli samotné klubové stretnutia, rôzne ďalšie podujatia ako turistické pochody, opekačky, športové hry alebo turistika spojená s gulášom na chalupe u Ondreja v Dlžíne, ďalej výcvik funkcionárov v Kľačne klubov i Kongres ASKAS v Námestove boli hodnotené veľmi pozitívne. Zvlášť vysoko bola hodnotená rodinná terapia KAPP v Zuberci, 16. výročné klubové stretnutie v hoteli Magura i vydarené predvianočné Mikulášske posedenie. Ďalej boli vytýčené úlohy a ciele na rok 2017.

     Správu o hospodárení, čerpaní rozpočtu za rok 2016 i rozpočet na r. 2017 predniesla hospodárka KAPP Janka Kotulová. Bolo konštatované, že čerpanie rozpočtu na strane príjmov aj výdajov bolo vyrovnané a hospodárenie prebieha v duchu Stanov i Zásad hospodárenia KAPP.

     Medzi nami sme privítali aj prezidenta ASKAS Vlada Farského a správcu webstránky ASKAS Paľa Madleňáka, oboch z abstinentského klubu JASEŇ Oravská Jasenica. V rámci svojich návštev po jednotlivých členských kluboch ASKAS navštívili aj nás, kde vo svojom vstupe objasnilii akcie ASKAS-u na tento rok i zámer vytvoriť tzv. Kluby mladých.

     V živej diskusii sa hovorilo  i o problematike stavu členskej základne, o problémoch ako je fluktuácia v kluboch, nezáujem o klubový život či aktivita v kluboch, ale najmä o mladých abstinentoch a o tom, ako ich zapojiť do aktivít tak, aby sa uchytili a aby tvorili aj oni pevnú súčasť klubovej základne.

     Hodnotiaca schôdza splnila svoje poslanie a ako sa vyjadrili naši hostia, cítili sa medzi nami naozaj príjemne.

(Viac na stránke Fotogaléria)