KLUBOVÉ STRETNUTIA KAPP BEZ OBMEDZENÍ

     Výbor KAPP oznamuje, že na základe uvoľňovania pandemických opatrení sú od 26.2.2022  klubové stretnutia  opäť aktuálne pre všetkých členov a sympatizantov KAPP. Vstup do Domu kultúry je v neobmedzenom režime (základ).               
     Upozorňujeme, že naďalej platí použitie respirátora v interiéri. Radi privítame opätovne medzi nami všetkých členov.
 
Tešíme sa na Vašu účasť !
 
VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA KAPP
 
Dňa 7.4.2022 o 16:00 sa v Dome kulúry uskutoční VČS KAPP s nasledovným programom:
 
1. Otvorenie, oboznámenie s programom
2. Návrh a voľba volebnej a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti KAPP od poslednej VČS
4. Správa o hospodárení KAPP za uplynulé obdobie
5. Diskusia
6. Návrh a schválenie zmien, resp. doplnkov do Stanov KAPP
7. Voľba predsedu a nového výboru KAPP
8. Návrh a schválenie uznesenia
9. Záver
 
Žiadame všetkých členov KAPP, aby sa na tejto VČS vzhľadom na jej dôležitosť zúčastnili v čo najväčšom počte.

 

OZNÁMENIE

Tlačivo na poukázanie 2% z dane pre rok 2022 nájdete na stránke "O NÁS"